Een vraag ? Contacteer ons via ons nummer +32 (0)68 45 53 31

Algemene verkoopsvoorwaarden

Eigendomsvoorbehoud

De verkoper reserveert zich het eigendom van de goederen tot de volledige betaling. De risico's zijn ten laste van de koper.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Het originele document van deze algemene voorwaarden voor verkoop wordt aan NIEZEN zijn afgegeven - Chaussée de Mons 38 - 7940 Brugelette.

Deze zijn niet van toepassing voor de Openbare Besturen.

1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

3. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij weder aankoop.

4. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

5. De vertraging van de levering kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling.

6. De goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling.

7. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma NIEZEN ingediend te worden.

8. Alle facturen zijn betaalbaar te Brussel. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper.

Behalve voor de openbare sector, zullen enkel onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

9. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven berekend op basis van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de factuur, en dit vermeerderd met 2%.

10. Indien het krediet van de koper een minder gunstige evolutie kent, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

11. Bij gebrek van betaling van de factuur op de vervaldatum, zal in vol recht en zonder voorafgaande ten lastenstelling een interest van 12% per jaar forfaitair en zonder vermindering van 20% worden aangerekend, en dit met een minimum van 49,56Euros. Dit in toepassing van de art. 1152 en 1229 van de Burgerlijke wet.

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken die gelegen zijn in het arrondissement van de sociale zetel van NIEZEN bevoegd.

13. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar na ontvangst van de goederen. De derde aanmaning wordt per aangetekende brief verzonden en omvat de nalatigheidsinteresten zoals bepaald in artikel 9 van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

14. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.