Een vraag ? Contacteer ons via ons nummer +32 (0)68 45 53 31

Wettelijke vermeldingen

Vertrouwelijkheid en gebruiksvoorwaarden

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Niezen Traffic verbindt zich ertoe om te waken over de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke informatie van alle bezoekers van de e-businesspagina's. In het kader van die verbintenis willen we alle bezoekers van onze e-businesspagina's laten weten, welke gegevens we precies verzamelen en waarom en waarvoor we dat doen. Gelieve deze privacyverklaring te lezen zodat u een antwoord krijgt op alle vragen die u zich op dit vlak zou kunnen stellen.

Niezen Traffic verbindt zich ertoe om te waken over de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke informatie van alle bezoekers van de e-businesspagina's. In het kader van die verbintenis willen we alle bezoekers van onze e-businesspagina's laten weten, welke gegevens we precies verzamelen en waarom en waarvoor we dat doen. Gelieve deze privacyverklaring te lezen zodat u een antwoord krijgt op alle vragen die u zich op dit vlak zou kunnen stellen.

  1. Niezen Traffic verbindt zich ertoe om te waken over de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke informatie van alle bezoekers van de e-businesspagina's. In het kader van die verbintenis willen we alle bezoekers van onze e-businesspagina's laten weten, welke gegevens we precies verzamelen en waarom en waarvoor we dat doen. Gelieve deze privacyverklaring te lezen zodat u een antwoord krijgt op alle vragen die u zich op dit vlak zou kunnen stellen.
  2. Om te beginnen, verzamelen we passief gegevens die automatisch naar onze server verzonden worden via uw internetbrowser. Deze informatie bestaat voornamelijk uit het IP-adres dat u van uw provider toegewezen kreeg bij het starten van uw internetsessie en de taal die voor uw internetbrowser gebruikt wordt. We gebruiken de doorgestuurde gegevens louter voor statistische doeleinden om te weten welke pagina's u op onze website bezoekt, de site die u bezocht voordat u op onze site belandde, ... Vervolgens worden deze gegevens gecompileerd en geanalyseerd om het navigatiegedrag van onze surfers beter te begrijpen en hen op die manier informatie te kunnen aanreiken, die aan hun verwachtingen tegemoetkomt.
  3. In de tweede plaats ontvangen we informatie over u door een persoonlijke marker op uw computer te installeren. Deze marker wordt gewoonlijk \"cookie\" genoemd en zorgt ervoor dat u heel wat tijd wint vanaf de tweede keer dat u naar onze website surft, doordat u meteen alles te zien krijgt in de door u eerder gekozen taal. Het cookie registreert uw laatste keuzes. Uw computer kan speciaal geconfigureerd zijn om cookies te weigeren. Raadpleeg uw browserapplicatie als u hierover meer informatie wilt hebben. En ten derde verzamelen we informatie op deze pagina's, wanneer u beslist om met ons contact op te nemen of om de vragenlijsten te beantwoorden, die we u ter beschikking stellen. Als u ons geen e-mail in die zin toestuurt, draagt u deze informatie vrijwillig aan ons over. Als u antwoordt op de vragen die we online plaatsen, staat u ook hier vrijwillig de door u aangereikte informatie af. (U kunt beslissen om niet op deze vragen te antwoorden; zelfs als u dat niet doet, zult u uw bezoek kunnen voortzetten. Sommige acties zullen in dat geval echter wel niet mogelijk zijn.) Als u vanop een pagina een bestelling plaatst, dan zullen deze gegevens ook uw naam, uw verzendingsadres alsook het/de door u gekozen product(en) bevatten. We kunnen u commerciële, promotionele of marketinginformatie toesturen. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, volstaat het om uw persoonlijke parameters in die zin aan te passen in de rubriek \"Mijn profiel\" op onze website.

De inhoud van de boodschappen of antwoorden alsook alle overige door uw computer gegenereerde informatie zoals uw e-mailadres, behoren toe aan Niezen Traffic.

Niezen Traffic mag alle gegevens die ze op haar website verzamelde (uitgezonderd informatie met betrekking tot de creditkaarten), voor elk wettelijk doeleinde gebruiken. Dit omvat het analyseren van statistische of historische informatie, het bewaren ervan zodat u later gemakkelijker kunt terugkeren naar deze pagina en het raadplegen van deze gegevens om u in de toekomst diensten en producten voor te stellen, die u zouden kunnen interesseren. Deze informatie kan door ons naar een ontvanger verstuurd worden, die zich buiten België bevindt. Verder kunnen we deze gegevens ook gebruiken in minder vaak voorkomende omstandigheden zoals voor onderzoeken naar veiligheidsinbreuken of samenwerkingen met overheidsinstanties bij de instelling van een gerechtelijk vooronderzoek.

Om het voor u gemakkelijker te maken, kunnen de pagina's van onze website bepaalde hypertekstlinks bevatten die naar andere pagina's van Niezen Traffic leiden, alsook naar sites die niet onder Niezen Traffic vallen. Hoewel Niezen Traffic op haar pagina's een beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer voert, kan ze niets beloven of garanderen met betrekking tot de inzameling van gegevens op de pagina's en sites die via hypertekstlinks met haar eigen site verbonden zijn. We raden u dan ook aan om aandachtig de privacyverklaring van elke door u bezochte site te lezen.

Voor elke vraag, vaststelling of suggestie voor het nuttiger maken van deze site of voor elke bekommernis over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u steeds contact opnemen met Niezen Traffic via de rubriek \"Contact\" van onze site.

Gegevensbescherming

Niezen Traffic verbindt zich ertoe om uw gegevens niet aan derden over te maken. Alleen de ondernemingen die deel uitmaken van de groep, zullen toegang hebben tot deze gegevens. Alle informatie die wij ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor professionele doeleinden, om u beter te begrijpen en u het leven gemakkelijker te maken.

Niezen Traffic verbindt zich ertoe om uw gegevens niet aan derden over te maken. Alleen de ondernemingen die deel uitmaken van de groep, zullen toegang hebben tot deze gegevens. Alle informatie die wij ontvangen, wordt uitsluitend gebruikt voor professionele doeleinden, om u beter te begrijpen en u het leven gemakkelijker te maken.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan zeker contact op met ons.

Toegangsvoorwaarden

Elke toegang en elk gebruik van de e-businesswebsite van Niezen Traffic zijn aan deze bepalingen onderworpen. Het openen van de e-businesswebsite van Niezen Traffic betekent dat u kennisgenomen hebt van de toegangsvoorwaarden van de site en dat u ermee instemt om erdoor gebonden te zijn.

CORRECTHEID VAN DE GEGEVENS
De informatie die u aantreft op de e-businesswebsite van Niezen Traffic kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en wordt \"ALS DUSDANIG\" verstrekt, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF DE GARANTIES IN VERBAND MET DE AFSTEMMING OP OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF INZAKE HET NIET SCHENDEN VAN BEPAALDE REGELS. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ERKENNEN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET. HET ZOU DUS KUNNEN DAT BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP UW SITUATIE VAN TOEPASSING IS. Hoewel er niet-aflatende inspanningen geleverd werden om de betrouwbaarheid van de e-businesswebsite van Niezen Traffic te verzekeren, garandeert Niezen Traffic echter geenszins de betrouwbaarheid van de via deze e-businesswebsite verkregen informatie. Gezien de publieke aard van de website van Niezen Traffic en het feit dat er altijd fouten kunnen ontstaan bij het opslaan en doorsturen van elektronische gegevens, kan deze immers technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Daarnaast kan Niezen Traffic ook op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of programma's die in deze informatie beschreven worden, en dat zonder voorafgaande kennisgeving.

INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
De informatie die door Niezen Traffic gepubliceerd wordt op haar e-businesswebsite, kan verwijzingen naar producten, programma's en diensten van Niezen Traffic bevatten, die in uw land niet bekend of beschikbaar zijn. Zulke verwijzingen betekenen niet dat Niezen Traffic deze producten, programma's of diensten in uw land wenst te verspreiden. Neem contact op met de commerciële dienst van Niezen Traffic via de rubriek \"Contact\" van onze website voor meer informatie over de beschikbare producten, programma's en diensten.

IN GEEN GEVAL KUNNEN NIEZEN TRAFFIC EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE UIT EEN GEBRUIKSONMOGELIJKHEID, EEN VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTDERVING ZOU VOORTVLOEIEN. ONGEACHT OF DAT NU IN DE LOOP VAN EEN CONTRACT, BIJ EEN NALATIGHEID OF EENDER WELKE ANDERE MISLEIDING ZOU GEBEUREN, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN EENDER WELK PRODUCT OF DOCUMENT OF DE LEVERING OF DE ONMOGELIJKHEID VAN LEVERING VAN DIENSTEN OF BESCHIKBARE INFORMATIE VANAF DE E-BUSINESSWEBSITE VAN NIEZEN TRAFFIC.

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
De toegang tot de e-businesswebsite van Niezen Traffic is beperkt tot het raadplegen van de e-businesspagina's die uitsluitend verband houden met legitieme commerciële doeleinden om toegang te krijgen tot de informatie die door Niezen Traffic verstrekt wordt op haar e-businesswebsite. Elke (poging tot het verkrijgen van) toegang tot andere zones van het informaticasysteem van Niezen Traffic of tot andere informatie die het systeem bevat, ongeacht het doel dat hiermee beoogd wordt, geldt als nutteloos en strikt verboden. U mag de informatie die de e-businesswebsite van Niezen Traffic bevat, uitsluitend gebruiken voor een wettig commercieel doeleinde.

HANDELSMERKEN
De e-businesswebsite van Niezen Traffic bevat meerdere handelsmerken van Niezen Traffic alsook handelsmerken van derden en dienstmerken. Alle handelsmerken behoren toe aan hun respectieve onderneming. Alle intellectuele-eigendomsrechten die de e-businesswebsite van Niezen Traffic bevat, met inbegrip van het © copyright, de handelsmerken, het commerciële geheim en de octrooirechten, gelden als voorbehouden. De toegang tot de e-businesswebsite van Niezen Traffic kent geen kopieer- of gebruiksrecht toe ten opzichte van de intellectuele eigendom van Niezen Traffic of haar leveranciers.

HYPERTEKSTLINKS
De e-businesswebsite van Niezen Traffic kan links naar andere onafhankelijke websites bevatten, die niet door Niezen Traffic beheerd worden. Niezen Traffic kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze sites. Niezen Traffic heeft totaal geen controle over de inhoud van deze e-businesswebsites en doet geen enkele verklaring over de e-businesswebsites waartoe u toegang kunt krijgen via de e-businesswebsite van Niezen Traffic. De opname van links naar dergelijke sites houdt geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van deze sites door Niezen Traffic in. Het is aan u om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om u ervan te verzekeren dat de elementen die u wilt gebruiken, niet besmet zijn door virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere factoren van destructieve aard. NIEZEN TRAFFIC ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN DERDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE E-BUSINESSWEBSITE VAN NIEZEN TRAFFIC OF VAN EENDER WELKE ANDERE GEKOPPELDE E-BUSINESSWEBSITE ZOU VOORTVLOEIEN. DIT OMVAT O.A. WINSTDERVING, EEN ONDERBREKING VAN DE HANDELSACTIVITEIT, EEN VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF VAN ANDERE GEGEVENS VAN UW INFORMATIEBEHEER- OF ANDER SYSTEEM, ZELFS AL ZOU NIEZEN TRAFFIC UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

Om een link naar de e-businesswebsite van Niezen Traffic te mogen creëren of leggen, hebt u de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van Niezen Traffic nodig. Zonder toelating is het creëren van dergelijke links ten stelligste verboden. Als u een link wenst te creëren vanaf uw eigen e-businesswebsite, gelieve dan contact met ons op te nemen via de 'contact'-pagina.

COPYRIGHT
Niezen Traffic geeft u de toelating om één enkele kopie van de inhoud van dit document voor uw persoonlijk gebruik te maken om na te gaan welke diensten of producten er bij Niezen Traffic beschikbaar zijn, deze te evalueren of ze aan te kopen. U stemt ermee in dat alle gemaakte kopieën de © copyrightvermelding van Niezen Traffic moeten bevatten. Er wordt u geen toelating gegeven om de inhoud van de e-businesswebsite van Niezen Traffic af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te verdelen, door te geven, te uploaden, te downloaden, op te slaan, publiekelijk te tonen of te wijzigen.

VERSTREKTE INFORMATIE
Niezen Traffic wil geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u ontvangen via de e-businesswebsite van Niezen Traffic. Gelieve er kennis van te nemen dat alle opmerkingen, suggesties, ideeën of grafieken, alsook alle overige informatie of al het andere materiaal dat aan Niezen Traffic via haar e-businesswebsite meegedeeld zou worden, voor altijd eigendom zal worden van Niezen Traffic. Behoudens andersluidende specificatie zal Niezen Traffic er niet toe gehouden zijn om de informatie als vertrouwelijk te behandelen. Niezen Traffic zal het exclusieve eigendom genieten van alle thans en in de toekomst bestaande rechten op het vlak van informatie, zonder compensatie ten opzichte van de persoon die de informatie verstuurde. Door Niezen Traffic alle informatie of materiaal te bezorgen, kent u haar een onbeperkt en onherroepelijk recht toe op het gebruik, de reproductie, de weergave, de realisatie, de wijziging, de overdracht en de verspreiding ervan en stemt u tevens in met het feit dat het Niezen Traffic vrijstaat om alle ideeën, concepten, knowhow en technische gegevens die u ons toestuurt, voor eender welk doel te gebruiken. Tenzij we u om toelating zouden vragen of tenzij we u ervan in kennis zouden stellen dat het materiaal of de informatie die bij een specifiek deel van de e-businesswebsite van Niezen Traffic ingediend werd, gepubliceerd zal worden met vermelding van uw naam of als de wet ons verplicht om deze te vermelden, zullen we echter nooit uw naam kenbaar maken, noch het feit dat u ons het materiaal of informatie in kwestie bezorgde.

VERKOOPVOORWAARDEN
De aankoopvoorwaarden bevatten de verkoopvoorwaarden van Niezen Traffic die op deze site bepaald worden op het moment van de aankoop. Door een bestelling te plaatsen, worden de aankoopvoorwaarden aanvaard.

Het staat u vrij om u op eender welk moment uit te schrijven via de pagina 'Mijn dossier'.