Een vraag ? Contacteer ons via ons nummer +32 (0)68 45 53 31

Privacyverklaring

1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens (PG) berust bij:

NIEZEN nv
Chaussée de Mons 38 - 7940 Brugelette
Ondernemingsnr: BE0439525014

2. De verwerking van uw persoonsgegevens (PG)

Voor NIEZEN is de bescherming van uw privacy een prioriteit. Wij zijn ons bewust van en hebben oog voor uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop uw gegevens verwerkt worden. Dit geldt met name voor de informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, voorna(a)m(en), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), enz. Al deze gegevens worden verderop in deze tekst aangeduid met de afkorting 'PG' die voor 'Persoonsgegevens' staat. Deze Privacyverklaring legt u uit hoe we deze gegevens gebruiken en welke maatregelen we treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te beschermen.

De PG waartoe wij toegang hebben, kunnen wij op twee manieren hebben verkregen. Ofwel hebt u ze ons rechtstreeks bezorgd via een mondelinge of schriftelijke uitwisseling van informatie op het moment van uw inschrijving. Ofwel hebben we ze verzameld via het gereglementeerd raadplegen van publieke authentieke bronnen.

Door onze formulieren in te vullen, geeft u NIEZEN de toestemming en de toelating om uw PG te verwerken zoals uiteengezet wordt in deze gebruiksverklaring. En zolang u deze toestemming niet uitdrukkelijk intrekt, blijft ze ook van kracht. De personen in kwestie kunnen hun toestemming op elk moment opnieuw intrekken, zonder dat ze enige verdere uitleg verschuldigd zijn voor hun beslissing (zie § 6).

Deze Privacyverklaring garandeert u dat uw PG geheel in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving verzameld en verwerkt zullen worden. Concreet hebben we het dan voornamelijk over de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 die sinds 25 mei 2018 van kracht is geworden.

3. De doeleinden van de verwerking van uw Gegevens

NIEZEN verzamelt en verwerkt uw PG uitsluitend voor specifieke en beperkte doeleinden om een optimale communicatie te verzekeren, die strikt beperkt zal blijven tot de relaties met haar leden of met overheidsinstanties.

4. Duur van de bewaring van uw Gegevens

NIEZEN bewaart uw PG maar zolang dat redelijkerwijs nodig is voor de beoogde doeleinden en conform de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Mededeling, veiligheid en vertrouwelijkheid van uw PG

Sommige van deze gegevens kunnen aan onze aangestelden en onderaannemers overgedragen worden. Zij handelen in onze naam en voor onze rekening en ze verwerken uw PG in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, bv. om u een productcatalogus te kunnen toesturen.

NIEZEN ziet erop toe dat de onderaannemers dezelfde mate aan bescherming waarborgen voor de PG als die welke zij zelf dient te bieden. Bovendien eist NIEZEN een contractuele garantie dat haar onderaannemers uw gegevens uitsluitend voor het toegestane doeleinde zullen verwerken en dat met de vereiste discretie en veiligheid.

6. Recht op toegang, op rectificatie en van bezwaar

Voor NIEZEN is het een erezaak dat u de controle over uw PG behoudt. Op eenvoudig verzoek per post of e-mail naar rgpd@sireco.be kunt u op elk moment in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, art. 15 uw recht op rectificatie (art. 16), recht op gegevenswissing (art. 17), recht op beperking van de verwerking (art. 18), recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20), recht van bezwaar (art. 21) en recht om niet te worden onderworpen aan een automatische profilering (art. 22) uitoefenen of uw toestemming voor het gebruik van uw PG intrekken.

7. Overdracht van uw Gegevens naar het buitenland

NIEZEN zal uw gegevens nooit naar een ontvanger buiten de Europese Unie overdragen, die zich in een land bevindt dat geen gepaste mate aan bescherming voor uw PG biedt in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

8. Verzending van reclame

NIEZEN stuurt u haar nieuwsbrieven, goede ideeën of promoties die u kunnen interesseren met de post of via e-mail. U hebt te allen tijde het recht om u hiertegen te verzetten (zie § 6).

9. Hypertekstlinks naar andere websites

Onze website kan hypertekstlinks naar andere sites bevatten, die niet door NIEZEN beheerd of gecontroleerd worden. We kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud, noch voor de praktijken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van de beheerders van deze sites. Mocht echter blijken dat een van hen niet langer de vertrouwelijkheidsnormen van deze Privacyverklaring respecteert, dan verbindt NIEZEN zich ertoe om de hypertekstlink naar deze site meteen te verwijderen.

10. Wijziging van deze Privacyverklaring

Met uitzondering van nieuwe wettelijke of verplichte bepalingen, zullen wij geen enkele wijziging aanbrengen die de mate van bescherming van uw rechten zoals die gewaarborgd wordt door deze Privacyverklaring, zou verminderen. De meest up-to-date versie van de huidige Privacyverklaring vindt u op onze website http://www.signalisation.com.